Privacyverklaring

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door Drumschool Jeroen Sondaar geleverde producten en diensten. Drumschool Jeroen Sondaar, gevestigd te Nesdijk 87-A, 1861 MH Bergen nh, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Drumschool Jeroen Sondaar verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruikt maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij heeft verstrekt. Drumschool Jeroen Sondaar verwerkt deze gegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Gegevens die Drumschool Jeroen Sondaar van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Drumschool Jeroen Sondaar in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

*    Voor- en achternaam
*    Indien minderjarig: de naam van uw verzorger of wettelijke vertegenwoordiger
*    Geslacht
*    Geboortedatum·      
*    Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)  
*    Naam van de school (groep/klas)
*    Telefoonnummer (mobiel / vast)
*    E-mailadres·      
*    Bankrekeningnummer

Verwerkt Drumschool Jeroen Sondaar ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Drumschool Jeroen Sondaar verwerkt geen bijzondere gegevens.

Drumschool Jeroen Sondaar verwerkt uw persoonsgegevens om de volgende redenen:   

*  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.·  

*  U te informeren over wijzingen van mijn diensten.· 

*  Het afhandelen van uw betaling, om u een factuur te sturen.·   

*  Als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Ik kan uw gegevens alleen voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Drumschool Jeroen Sondaar gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Drumschool Jeroen Sondaar zich het recht voor wijzingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring. 

Hoe lang we gegevens bewaren

Drumschool Jeroen Sondaar zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Drumschool Jeroen Sondaar deelt en verkoop uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij mij bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar genoemde e-mailadres op mijn website.

Beveiliging

Drumschool Jeroen Sondaar hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Drumschool Jeroen Sondaar heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Er is geen enkel ander persoon dan Jeroen Sondaar die bij Drumschool Jeroen Sondaar toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, ook een eventuele boekhouder heeft geen persoonsgegevens nodig. In het geval Drumschool Jeroen Sondaar gebruik maakt van diensten van derden, zal Drumschool Jeroen Sondaar in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

Uw privacyrechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Drumschool Jeroen Sondaar u hiervoor binnen vijf werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via het mailadres dat u kunt vinden op mijn website.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact met mij opnemen, via mijn mailadres dat u kunt vinden op mijn website.

Deze privacyverklaring is opgesteld d.d. 25 mei 2018